Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, en aannemingsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit: 

Algemeen Gedeelte I 

Algemene bepalingen art. 1 – 12

Bijzonder Gedeelte II Levering van goederen art. 13 – 14 III Aanneming van werk art. 15 – 24 IV UAV GC 2005 Overeenkomsten Indien sprake is van (een) Overeenkomsten waarop naast het Algemeen Gedeelte meerdere onderdelen van het Bijzonder Gedeelte van toepassing zijn, is per onderdeel van de Overeenkomst het daarmee corresponderende onderdeel van het Bijzonder Gedeelte van toepassing. Indien een zodanig onderscheid niet of onvoldoende gemaakt kan worden of sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Gedeelten onderling, geldt het Bijzonder Gedeelte dat voor Opdrachtnemer het meest gunstig is.

Algemeen Gedeelte

Algemene bepalingen 

Artikel 1 Algemeen

Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: DVG 2015 en/of De Verbouw Groep.nl en/of één of meer van haar groepsmaatschappijen. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten. 

Artikel 2 Overeenkomst 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt. 3 Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer. 4 Aan informatie in offertes, prospectie, folders, artist-impressions en informatiemateriaal van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend. 5 De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt. 6 Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen. 7 Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen. 8 Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. 9 Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 3 Intellectuele eigendom 

1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 3 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. 4 Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen. 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 

1 Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar. 2 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat Opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan terugnemen. 3 Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

 Artikel 5 Reclame 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies. 2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven. 3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 

1 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en Bijzonder Gedeelte III. 2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: – de bewerking opnieuw uitvoert; – het gebrek herstelt; – Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: – de zaak herstelt; – de zaak vervangt; – Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijkt deze dienst ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: – de dienst (gedeeltelijk) opnieuw uitvoert dan wel herstelt;

– Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 5 Indien en voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer fabrieksgarantie zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer uitsluitend en alleen nakoming van deze fabrieksgarantie verlangen. 6 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen. 7 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan. 8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz. 9 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer. 

Artikel 8 Overmacht 

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, niet bevaarbaar zijn van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze of de levering gedurende die tijd op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 Betaling 

1 Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 7 kalenderdagen na factuurdatum. 2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren. 3 Termijnen – 50% 14 dagen voor aanvang werkzaamheden, 40% 4 dagen na aanvang werkzaamheden, 10% bij oplevering. 4 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een wettelijke vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 7% per maand (De wettelijke rente is sinds 1 januari 2024 7% (voor niet-handelstransacties) of 12,5% (voor handelstransacties), alsmede vergoeding van alle te maken administratiekosten danwel incassokosten. 

Artikel 10 Opschorting, verrekening en ontbinding 

1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen. 2 In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: a indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; b indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; c indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; d indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet. 3 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de De Verbouw Groep.nl namens zodanige groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Opdrachtnemer te zijn verleend.

4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt danwel de opdracht annuleerd, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer met een minimum van 50% van het totaalsom. 
Opdrachtgever zal een factuur ontvangen per mail of persoonlijk afgegeven en moet per direct voldaan worden per directe bankoverschrijving of per pin.

Artikel 11 Uitbesteding 

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht 

1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave door Opdrachtnemer luidden. 2 Opdrachtnemer is bevoegd geschillen tot een bedrag van € 25.000,- aanhangig te maken bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. 3 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bijzonder Gedeelte II LEVERING VAN GOEDEREN 

Artikel 13 Wijze van levering 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek door/van Opdrachtnemer in overeenstemming met de Incoterms 2000.

Artikel 14 Plaats van levering 

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is. III AANNEMING VAN WERK 

Artikel 15 Verplichtingen van Opdrachtgever 

1 Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken: – over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen); – over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd; – over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; – over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 2 De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Opdrachtgever. 3 Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt. 4 De directievoerder is bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5 Voor zover relevant is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen. 6. Bij het maken van de offerte is er vanuit gegaan: a. het werkterrein bouwrijp is; dat wil zeggen ongeroerd, zonder boven of ondergrondse obstakels, voldoende geëgaliseerd en waterpas; b. het werkterrein voor vrachtwagens en montagekranen met 50 ton draagvermogen bereikbaar en berijdbaar is; c. het grond- en betonwerk zonder belemmeringen en zonder bemaling uitgevoerd en de vrijkomende grond op het bouwterrein in depot gezet kan worden; d. dat alle ondergrondse obstakels, zoals bijvoorbeeld leidingen voor elektriciteit, gas en/of water, voor zover niet reeds verwijderd, aan zijn gemeld. Opdrachtgever dient aan De Verbouw Groep.nl de noodzakelijke tekeningen ter hand te stellen; e. voor aanvang van de werkzaamheden voor het werkterrein aan De Verbouw Groep.nl een schone-grond-verklaring worden overlegd. 2. Op het bouwterrein dient een aansluiting voor elektriciteit aanwezig te zijn ten behoeve van het werk, alsmede een watertappunt van voldoende capaciteit. 3. Indien door Opdrachtgever niet voldaan is aan het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is De Verbouw Groep.nl gerechtigd de nodige maatregelen te treffen om alsnog die voorzieningen aan te brengen. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor eventuele door De Verbouw Groep.nl hierdoor te lijden of geleden schade. 4. Alle van het bouwterrein afkomende bouwstoffen, materialen en gereedschappen zijn en blijven eigendom van De Verbouw Groep.nl. 

Artikel 16 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering 

1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 2 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 3 Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

4 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 5 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,-, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, de dag waarop Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 17, eerste lid Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. 

Artikel 17 Opneming en goedkeuring 

1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever mondeling danwel schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen drie dagen danwel op de dag zelf, schriftelijk per mail medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden. 3 Wordt niet binnen drie dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de vierde dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 4 Geschiedt de opneming niet binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen drie dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vierde dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. 5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18 Oplevering en onderhoudstermijn 

1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 17 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 2 Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 dagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 6, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 6, tweede lid, aansprakelijk is. 

Artikel 19 Aansprakelijkheid na oplevering 

1 Na oplevering – en indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen na het verstrijken van deze onderhoudstermijn – is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. 2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij niet wordt ingesteld binnen bekwame tijd na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de constructie van het gebouw in gevaar brengt. 

Artikel 20 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 

1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed met een minimum van 50% van de totaalsom. 2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer. 3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen. 4 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. 5 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de totale aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. 

Artikel 21 Bouwstoffen 

1 Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de redelijk daaraan gestelde eisen. 2 Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd. 3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard. 4 De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle eventueel hieruit voortvloeiende aanspraken van principaal en/of derden. 6 Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven. 7. Kleurverschillen in de betonoppervlakten zijn onvermijdelijk t.g.v. kleurverschillen van cement en agglomeraten, vochtigheidsgraad, verwerkingstemperatuur enz. Vervormingen van de betonelementen t.g.v. verschillen van elasticiteitsmodulen in eenzelfde element of van betonlagen van de sandwichelementen, hun specifieke gebruikstoestand enz., zijn tevens onvermijdelijk. Wind- kruip- en vervormingsscheurtjes en faiencering kunnen voorkomen. Deze zaken kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van betwisting en/of vergoeding door De Verbouw Groep.nl. 8. De voegen worden aan de buitenzijde opgespoten met een elastische voegvulling. Deze voegen vergen geregeld onderhoud. Dit onderhoud komt nimmer ten laste van De Verbouw Groep.nl. 9. De Verbouw Groep.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke condensvorming, die eventueel zou kunnen optreden aan dak, wand, koepels, ramen, deuren enz. 10. De Verbouw Groep.nl wordt niet geacht kennis te hebben van de uiteindelijke bestemming van het bouwwerk. Eventuele specifieke eisen of wensen van Opdrachtgever in verband met de bestemming van de bouwwerken zijn voor De Verbouw Groep.nl niet bindend, tenzij deze door Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk aan De Verbouw Groep.nl kenbaar zijn gemaakt, en zijn overeengekomen.. Wijziging, aanpassing of uitbreiding van het werk op grond van die specifieke eisen tijdens de uitvoering van het werk zal steeds als meer- of minderwerk worden verrekend. 

Artikel 22 Meer- en minderwerk 

1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats: – ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; – ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; – ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; – in de gevallen als bedoeld in artikel 20 eerste lid. 2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag overtreft met meer dan 10%, heeft Opdrachtnemer wettelijk recht op een bedrag gelijk aan 10% van het totaalbedrag. 3 Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. 4 Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij – het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 7 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 8 Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 9 Indien er tegels worden aangeleverd door de opdrachtgever groter dan 60×60, visgraat, mozaiek, dan hanteren wij een toeslag van 30% bovenop de uurprijs. Daarnaast is het onmogelijk om tegels te laten stroken met elkaar en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor oneffenheden van het tegelwerk.

Artikel 23 Prijs 

1 De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding. 2 Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3 Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij Opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door Opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van Opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor Opdrachtgever. 

IV UAV GC2005 overeenkomsten

Indien onder de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen, verder te noemen (UAV-GC 2005) is gecontracteerd middels de Basisovereenkomst zijn onderstaande voorwaarden supplementair van toepassing. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen, verder te noemen (UAV-GC 2005), van toepassing, tenzij anders in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, aanbiedingen en/of overeenkomst aangegeven. De Opdrachtgever is bekend met voornoemde UAV-GC 2005. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door De Verbouw Groep.nl.

3. In gevallen waarin toepassingen of bepalingen van de UAV-GC 2005 strijdig blijken te zijn met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen deze laatste in voorrang van kracht zijn, tenzij een andere bedoeling uit de overeenkomst voortvloeit. 

Artikel 2: Aanbiedingen 

1. Alle door De Verbouw Groep.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door De Verbouw Groep.nl gedane aanbiedingen twee maanden geldig. 2. Opdrachtgever verplicht zich alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemming, van belang voor de realisatie het werk, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval voorafgaand aan afsluiting van de overeenkomst aan De Verbouw Groep.nl ter hand te stellen. Indien die gegevens De Verbouw Groep.nl eerst na gedane aanbieding bereiken is De Verbouw Groep.nl gerechtigd die aanbieding aan te passen in verband met de mogelijk hogere, of lagere, kosten die uit deze nieuwe gegevens voortvloeien. 3. Alle door De Verbouw Groep.nl verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend. 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door De Verbouw Groep.nl aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van De Verbouw Groep.nl totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens De Verbouw Groep.nl ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door De Verbouw Groep.nl verrichte of te verrichten werkzaamheden zoals montage, alsmede ter zake de vorderingen van De Verbouw Groep.nl op Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens De Verbouw Groep.nl, heeft voldaan. 2. Opdrachtgever is verplicht om De Verbouw Groep.nl onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom van De Verbouw Groep.nl zijn in hun macht te verkrijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgever is gehouden om alles te doen om de eigendomsrechten van De Verbouw Groep.nl te beschermen. 3. Bij niet nakoming door Opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen, is De Verbouw Groep.nl gerechtigd om na ingebrekestelling, doch zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins- nog eigendom van De Verbouw Groep.nl zijn, terug te nemen. 

Artikel 4: Betalingen 

1. Betaling van door De Verbouw Groep.nl aan Opdrachtgever toegezonden facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door De Verbouw Groep.nl opgegeven bankrekening, zonder enige verrekening, hoe ook genaamd. 

Artikel 5: Ingebruikneming 

1. Na oplevering van het werk kan de Opdrachtgever De Verbouw Groep.nl verzoeken aan hem toestemming te verlenen om het werk in gebruik te kunnen nemen. Dit verzoek wordt uitsluitend gehonoreerd indien en voor zover Opdrachtgever de bij de oplevering aan De Verbouw Groep.nl verschuldigde bedragen heeft voldaan. 2. Ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever, of met diens goedvinden door een derde, voordat de aanvaarding daarvan heeft plaats gevonden naar de maatstaf van par. § 24, wordt in het kader van de betreffende overeenkomst mede opgevat als bewijs van aanvaarding van het werk door de Opdrachtgever, en daarmee als opgeleverd beschouwd. 

Artikel 6 Garantie en onderhoudstermijn 

1. Werkzaamheden welke door de Opdrachtgever zelf in eigen beheer of namens hem door derden zijn uitgevoerd aan het werk, aan onderdelen daarvan of aan bouwstoffen, geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Alle daarop eventueel toepasselijke garantievoorwaarden vervallen zodra deze werkzaamheden plaatsvinden. 2. Alle werkzaamheden door of namens De Verbouw Groep.nl te verrichten ter nakoming van geldende garantievoorwaarden worden niet eerder uitgevoerd dan nadat de aannemingssom met inbegrip van meer- en minderwerken volledig aan De Verbouw Groep.nl zijn voldaan. 

Artikel 7: Publiciteit 

De Verbouw Groep.nl heeft het recht zelfstandig tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder rechten of vergoedingen verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever.

Artikel 8: Beëindiging In afwijking van de UAV GC 2005,in het bijzonder par. § 16, geldt het volgende. Indien binnen negen maanden na het sluiten van deze overeenkomst de Opdrachtgever voor het te bouwen werk geen onherroepelijke bouwvergunning heeft verkregen, dan wel indien binnen twaalf maanden na het sluiten van deze overeenkomst het te bouwen object niet in productie is gegaan dan wel in alle andere gevallen waarop § 16 UAV GC 2005 betrekking heeft, hebben zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer het recht deze overeenkomst te ontbinden. In deze gevallen heeft de Opdrachtnemer recht op: 1.vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs met toepassing van de indexatie volgens de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 (RWU1991) en voor het wapenings- en profielstaal volgens de indexering zoals vermeld op www.grymafer.be, waarbij het loonbestanddeel van de aanneemsom 15% bedraagt en het materiaalbestanddeel 75%, exclusief BTW, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van de ontbinding of opzegging; 2.vergoeding van 10% van het resterende deel van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs inclusief de indexatie volgens de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 (RWU1991) voor het loonbestanddeel en voor het wapenings- en profielstaal volgens de indexering zoals vermeld op www.grymafer.be, waarbij het loonbestanddeel van de aanneemsom 15% bedraagt en het materiaalbestanddeel 75%, exclusief BTW, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden, en 3.vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer op het tijdstip van beëindiging of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden kan op elk moment worden aangepast en wij hoeven u daar niet van op de hoogte te stellen.
Het is uw verantwoordelijkheid om vooraf en tijdens het werk de regels en onze online voorwaarden goed door te lezen.

Alle geschillen en klachten moeten worden vermeld via de mail naar info2 @ de verbouw groep . nl binnen 3 dagen na oplevering.

Op elke overeenkomst tussen De Verbouw Groep en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Ik heb de (online) Algemene voorwaarden gelezen en ik begrijp wat er in staat.