Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022 :

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door :
  De Verbouw Groep houdend onder de naam R.H.O. Netherlands
  Oude Rielseweg 11 (postadres)
  5032 SH, Tilburg – 8526
  KvK nr. : 85394246
  BTW ID nr. : NL003416351B71
  hierna te noemen opdrachtnemer.
 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

 1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 14 dagen.
 2. Op de offerte kunt u geen rechten ontlenen

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
  2. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  4. Elektriciteit en water.
  5. De te installeren producten die de klant besteld heeft bij een 3e partij.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Als niet aan de in lid 1 genoemde zaken is voldaan , dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Dit geldt ook indien door opdrachtgever aan te leveren materialen of uit te voeren delen van het werk niet tijdig, onvolledig of gebrekkig zijn geleverd respectievelijk zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer is in geen geval in verzuim doordat hij om die reden de geplande werkzaamheden niet kan verrichten. Tevens is hij gerechtigd vertragingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan door prijsverhogingen binnen 30 dagen nadat de offerte is opgesteld en/of meer dan één maand na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Bij het inhuren van extra personeel dat buiten Tilburg woont zal er km vergoeding worden gehanteerd in vorm van extra uren per dag.
 4. Op onze offerte geldt geen prijsafspraak en/of projectprijs en wordt er gewerkt op uren en materialen basis en volgens Art. 7:725 Lid 2 BW. Tenzij anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meer werk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer uren en/of werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.
 3. Meer werk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren, km vergoeding en gebruikte materialen en volgens Art.
  7:725 Lid 2 BW.

Artikel 8. Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen meerdere oorzaken, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade van tenminste 30% van de hoofdsom excl. ingekochte materialen en manuren.
 2. De te vergoeden schade omvat de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien met een minimum van 30% van de hoofdsom.
 3. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.
 4. De gevreesde tekortkoming dient ernstig genoeg te zijn om de opschorting te rechtvaardigen.
 5. De te vergoeden schade omvat ook een percentage van 15% van het totale gemiste omzet hoofdsom.
 6. Opschorten of intrekken opdracht aan de opdrachtnemer is niet mogelijk bij;
  6.1 niet tevreden zijn over de ruwbouw werkzaamheden
  6.2 verkregen advies van derden en dit dwingend toepassen aan de opdrachtnemer
  6.3 enigzins bedenkingen van de opdrachtgever 7 dagen na startdatum
 7. Indien er door de opdrachtgever of een derde partij in opdracht van opdrachtgever fouten zijn gemaakt en dat de opdrachtnemer hierdoor zijn planning moet aanpassen en werknemers naar huis moet sturen dan betaald de opdrachtgever of de derde partij een vergoeding van tenminste € 350,- per dag per werknemer.

Artikel 9. Oplevering werk

 1. Als het overeengekomen werk is voltooid, deelt opdrachtnemer aan opdrachtgever mee dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. Dit kan via een opleverformulier danwel mondeling.
 2. Oplevering betekend dat er naar evt. gebreken of vergeten punten wordt gekeken en dat deze worden opgelost voor een een tweede opleveringsdag.
 3. Opdrachtgever dient het werk binnen 48 uur na de in lid 1 genoemde mededeling te keuren. Na aanvaarding is het werk opgeleverd. Keurt opdrachtgever het werk niet binnen 48 uur, dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
 4. Als er meerdere opleveringsdagen kunnen zijn betekend dat elk gebrek of vergeten punt dat wordt aangehaald geldig is op het dat moment geldige opleveringsdag.

Artikel 10. Herstel gebreken

 1. Geconstateerde gebreken / klachten tijdens en na de opdracht dienen binnen 48 uur na de hiervoor omschreven keuring schriftelijk en enkel per e-mail en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Gebreken die bij de hiervoor omschreven keuring niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk en enkel per e-mail worden gemeld.
 3. Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is. Opdrachtnemer is onder meer niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken waarvoor hij aansprakelijk is.
 5. Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 1 en 2 omschreven wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt zijn recht tot vordering van herstel door opdrachtnemer. Evenmin kan hij de kosten van herstel door derden op opdrachtnemer verhalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid ondergrond en materialen van opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door materialen, hulpmiddelen of de bewerkte ondergrond die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 2. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt. De Verbouw Groep is verzekerd via Schouten zekerheid
 2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het niet halen van deadlines die zijn opgegeven door opdrachtgver
 3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor geleden schade die opdrachtgever zou kunnen hebben bij het niet halen van deadlines
 4. Indien er tegels worden gezet op muren en vloer dan gelden op sommigen tegels geen garanties.
  Handgebakken en niet gerectificeerde tegels kunnen nooit 100% gelijk aansluiten met de voeg en/of glad op de wand en/of vloer.
  Gerectificeerd tegels kunnen wij tot 95% gelijk op de voeg laten aansluiten en tot 95% glad op de wand.
 5. Tegels gezet op vloeren met bestaande scheuren van bv. een aanbouw of kelder, geven wij nooit garanties.
 6. Leidingwerk van water en of centrale verwarming dat in opdracht van de opdrachtgever in de vloer of muur moet worden verwerkt kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na verzending van de factuur.
 2. Er zijn alleen maar 3 betaaltermijnen mogelijk namelijk,
  50% 10 dagen vooraf
  40% tijdens de werkzaamheden
  10% bij oplevering
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur. Daarnaast zal er bij elke betalingsherinnering een administratief bedrag van € 45,- opgeteld worden.
 4. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 14. Ontbinding

 1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
 • in staat van faillissement geraakt
 • surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
 • zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
 • bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Artikel 16. Klachten

 1. Opdrachtnemer zal aan het einde van de werkzaamheden een oplever formulier laten aftekenen.
  Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden tot voldoening is uitgevoerd.
  Klachten worden de in art. 10 lid 1 verworpen.

Artikel 17. Uurtarief :

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief geldende omzetbelasting
 2. Mocht er op zaterdag / zondag gewerkt worden dan geldt er een 100% extra uurloon tarief boven op het normale uurloon tarief.
 3. Bij het inhuren van extra personeel dat buiten Tilburg woont zal er km vergoeding worden gehanteerd in vorm van extra uren per dag.

Artikel 18. Wintertarief :

 1. vanaf 1 november tot 1 mei geldt er een wintertarief voor buiten werkzaamheden van € 55,- per uur excl. btw.

Artikel 19. Klusbevestiging :

 1. Indien er een klusbevestiging is afgegeven aan de klant en ondertekend dan kan de klant altijd de klus annuleren.
  De kosten om te annuleren zijn 30% van de offerte of factuur prijs of project prijs. Zie Art. 8

Artikel 20. Garanties :

 1. Op al onze offertes zit een 14 dagen prijsgarantie. Na de 14 dagen wordt er een nieuwe prijs gehanteerd.
 2. Op kozijnen, profielen, kleurechtheid en isolatieglas word 10 jaar fabrieksgarantie gegeven mits goed geplaatst. (montage door ons ook 10 jaar garantie)
 3. Op Hang en sluitwerk word 2 jaar garantie gegeven voor fabricagefouten en/of verborgen gebreken, mits minimaal 1x per jaar gesmeerd met bijv. WD40, vaseline etc.
 4. Op stuukwerk zit 5 jaar garantie op scheuren behalve bij of naast deuren en kozijnen met een minimum afstand van 130 cm aan de onder en bovenkant.
 5. Op al ons schilderwerk met Sikkens XD Gloss zit 8 tot 10 jaar garantie
 6. Bij een geschil tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zal er een geschillencommissie worden aangesproken en de kosten hiervan komt geheel ten laste van de opdrachtgever.
 7. Op tegelwerk en voegwerk geven wij een garantie van 365 dagen mits er maandelijks onderhouden is
 8. Er kan geen garantie worden gegeven op al onze werkzaamheden als er door de opdrachtgever zelf reparaties, werkzaamheden danwel door derden is verricht.

Artikel 21. Transport kosten :

 1. Meubels ophalen bij bv. IKEA zijn de transportkosten, benzine en evt. huren van een busje voor de klant.
  Km vergoeding bedraagt € 0,50 ct. per Km
  Transport (retour) met mijn eigen auto kost € 25,- binnen een straal van 40 km.
 2. Als er een bus gehuurd moet worden voor bv. een verhuizing  dan zijn de kosten voor de klant.
 3. Voorrijkosten worden berekend buiten de grenzen van Tilburg. Bijvoorbeeld Breda kost € 45,-
 4. Binnen Tilburg wordt geen voorrijkosten berekend.
 5. Per Km wordt er € 0,50 cent excl. btw in rekening gebracht buiten Tilburg.
 6. Bij sloopwerkzaamheden zal het afvoeren van het puin door de klant zelf worden gedaan.
 7. Wil de klant het laten afvoeren door mij dan geldt er een afvoertarief van € 25,- per kuub m3 en excl. km vergoeding, bus / aanhanger huur en milieustraat kosten.

Artikel 22. Overmacht :

 1. Bij ziekte zal de klant op de hoogte worden gesteld en de klant kan hier geen rechten op verlenen.
 2. Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand
 3. Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen via de telefoon of e-mail.

Artikel 23. Pauzes :

 1. Alle pauzes worden doorbetaald door de klant.
  Tot 4 uur werk zal er een pauze van 45 minuten worden ingelast.
  Bij 7 uur werk zal er een pauze van 60 minuten worden ingelast.

Artikel 24. Schadelijke stoffen :

 1. De klant garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder asbest.
 2. Mocht er toch schadelijke stoffen als asbest aanwezig zijn, dan draagt Opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.

Artikel 25. Gevaren geld :

 1. Bij werkzaamheden vanaf een hoogte vanaf 3 meter wordt er gevarengeld in rekening gebracht van € 10,- p/u extra bovenop het normale urentarief.

Artikel 26. Verzekerd :

 1. Wij hebben een bedrijf aansprakelijkheid verzekering.
 2. Ingehuurde werknemers van De Verbouw Groep zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Ingehuurde werknemers van De Verbouw Groep zijn individueel verzekerd en daarom kan opdrachtgever de opdrachtnemer nooit aansprakelijk stellen voor schade van een ingehuurde werknemer.
 4. Wij hebben een CAR verzekering

Artikel 27. Cadeaubonnen :

 1. Op al onze cadeaubonnen geld een geldigheidsduur van MAX 2 jaar en is niet met andere acties te combineren.
 2. Per woonadres geldt een MAX aantal van 1 bon per 4 maanden.

Artikel 28. Inhuren personeel

 1. Bij het aangaan van een project dat meerdere vakmannen nodig blijkt zal opdrachtnemer vakman(nen) inhuren om zo het project zo snel mogelijk te kunnen afronden.
 2. Er zal op de offerte worden aangegeven dat er met meerdere vakmannen zal worden gewerkt.
 3. Elk ingehuurde vakman is zelfstandig aan het werk maar is in dienst van De Verbouw Groep.
 4. Elk ingehuurde vakman heeft een eigen bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering of dat wordt van hij of zij verwacht en opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het ontbreken ervan.
 5. Opdrachtgever moet bij schade dat veroorzaakt is door een ingehuurd vakman deze 1 op 1 met deze vakman afhandelen volgens Art. 10, 11, 12
 6. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade dat is veroorzaakt door ingehuurd personeel.

Deze algemene voorwaarden kan op elk moment worden aangepast en wij hoeven u daar niet van op de hoogte te stellen.
Het is uw verantwoordelijkheid om vooraf en tijdens het werk de regels en deze voorwaarden goed door te lezen.

Alle geschillen en klachten moeten worden vermeld via de mail naar info2 @ de verbouw groep . nl binnen 3 dagen na oplevering.

Op elke overeenkomst tussen De Verbouw Groep en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Ik heb de (online) Algemene voorwaarden gelezen en ik begrijp wat er in staat.